Hit és erkölcstan illetve az erkölcstan oktatásról

Az intézménybe történő beíratáskor a szülőnek dönteni kell, hogy gyermekének egy egyház által szervezett hit- és erkölcstan foglalkozást, vagy az iskola által kínált erkölcstan oktatást választja. Két esetben a gyermekek tantárgyként tanulják a tárgyat a délelőtti órákban és érdemjeggyel értékelik tudásukat.

Iskolánkban jelenleg a római katolikus, egyház tart hit- és erkölcstan órákat. 

Az erkölcstan órák megfelelő szakképesítésű pedagógus tartja, központi kerettanterven alapuló helyi tanterv alapján, tankönyv segédlettel.

 

Kattintson ide: Tájékotató PLAKÁT

Tájékoztató

 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a az általános iskolában kötelező etika óra helyett a szülők választása szerinti gyermeküknek az Ország által elismert egyházak és belső egyházi jogi személyek által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozást válik.

A hit- és erkölcstan órára történő megjelenés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdése, valamint a 182/A.-182/B. §-a előtte meg.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyiket, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást választják. figyelmüket figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezett, mert az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatását szervezi meg.

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbra is: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja,

b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli elhelyezéséről (továbbiakban: GDPR).

 

Az érintett

A hit- és erkölcstan oktatásban részt vett vevő gyermek, valamint a tanuló feletti szülői felügyelet gyakorló szülők vagy gondviselők.

Az adatkezelés jogalapja

A tanuló feletti szülői felügyelet gyakorló szülőjének vagy gondviselőjének hozzájárulása. Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermek nevét és osztályát megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végződő , Országgyűlés által elismert egyházaknak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja

Az Önök bejelentkezés alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák Országgyűlés által elismert egyházak vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Az adatkezelési feladatokat az állami általános iskola (a tovább: adatkezelő) látja. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 

Az adatkezelő köznevelési intézmény:

neve: SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA

székhelye: 2523 SÁRISÁP, Fő utca 97.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait (név, osztály) annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulók a hit- és erkölcstan oktatást. Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytatnak.

Adatbiztonsági intézkedések, nyilvánosságra hozatal

A köznevelési intézmény, mint adatkezelő köteles, hogy a gyermekek személyes adatai rajta és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül más ne ismertesse meg, más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók ki, ha jogszabály másként nem rendelkezik. , vagy ahhoz az érintett. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatkezelés napja

Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben etika vagy hit- és erkölcstan óra -e részt venni, ezért a következő tanév megkezdését az előző évre vonatkozó személyes megsemmisítésre vonatkozó adatokat.

Azok a tankerületi központokat csak az egyes, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatásra tervezték tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-ig, tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a tankerületi központokhoz és a Klebelsberg Központhoz sem.

Az adatkezeléssel érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, arról, hogy mely személyes adatait, jogalapon, milyen adatkezelési célból mennyi ideig kezeli az adatkezelőt, továbbá, hogy kinek, mikor mely jogszabályok alapján mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést az adatkezelőhöz, vagy kinek továbbította a személyes adatait adatokat.

Az érintett személyes adatainak törlését. Az adatkezelési határidő az adatkezelési visszavonásával, vagy törlési kérelem benyújtása esetén a személyes adatokkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A visszavonása a visszavonás előtt a regisztráció alapján végrehajtott adatkezelés jogszerű nem érinti.

Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintetek jogosultak arra is, hogy kérjék a hiányos személyes adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítését.

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérje az adatkezelő korlátozását az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra vonatkozó adatkezelésre, az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a rendelet arra az évre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezeléssel érintett az adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy profilalkotás céljából továbbítaná vagy felhasználná.

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy kérjék ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő átadását.

 

Érintett a jogait az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre megküldött elektronikus szinten, illetve az adatkezelő székhelyére (2523 SÁRISÁP, Fő utca 97.) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni.

Adatkezelő az érintettek kérelmének vizsgálata és teljesítése a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. Bármely érintett kérelme alapján tett intézkedésekről szóló adatkezelő annak beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Az érintett kérelmét adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

A tájékoztatáskezelés elmaradása, vagy a személyes adatokkal kapcsolatos jogainak megértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát.

Esztergom, 2021. február 26.

 

 

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ (római)

Képviselő neve: Rajk János

Címe: 2523 Sárisáp, Fő utca 170.

telefonszám: +3620 408 5365

ímél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.